Organisatie


De organisatie kenmerkt zich – net als onze dienstverlening- door korte lijnen en open communicatie. Gelder Thuiszorg kent verschillende specialistische rollen waarbij de verantwoordelijke binnen kaders bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. We zijn geen hiërarchische organisatie die stuurt op beheersbaarheid, maar een platte organisatie met sturing op eigen inbreng, professionaliteit, vertrouwen en initiatief. We zetten onze medewerkers centraal en investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Klik voor het Organogram van Gelder Thuiszorg

Directie
De directeur van Gelder Thuiszorg HH en Gelder Thuiszorg V&V, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en ontwikkeling van Gelder Thuiszorg. Verantwoording legt zij af aan de oprichters van Gelder Thuiszorg en de Raad van Toezicht.

Toezicht
De raad van toezicht houdt met haar visie op moderne governance principes binnen beleidskaders toezicht op de besturing van en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie van verpleging en verzorging.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende disciplines en leden:

• Jurjen Berger, voorzitter en verantwoordelijk voor het specialisme “Organisatie en Financiën”
• Cyro van Malsen, verantwoordelijk voor het specialisme “Mens en Communicatie”


Wij zullen op een eigentijdse en frisse manier toezien dat Gelder Thuiszorg haar ambities en doelen zal en kan verwezenlijken. Alle invalshoeken van adequaat toezicht zullen we inzetten om Gelder Thuiszorg optimaal en toekomstbestendig te laten functioneren in een zorglandschap die voortdurend in beweging is.

Wij geloven namelijk in de kracht van oprechte samenwerking en transparante rolopvatting om te komen tot goed & gezond toezicht.


Medezeggenschap
Ieder mens is uniek en kan op zijn of haar eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van Gelder Thuiszorg HH en Gelder Thuiszorg V&V. Medezeggenschap is op de volgende wijze georganiseerd:

- Ondernemingsraad (OR)
Als vertegenwoordiging van alle medewerkers van de locatie functioneert de OR als een zelfstandig orgaan. De OR en directie voeren frequent overleg over het (personeels)beleid van de organisatie, waarin de OR inspraak heeft. Op dit moment heeft locatie Apeldoorn een OR. Voor locatie voorst zijn wij nog op zoek naar medewerkers die zitting nemen in de OR.

- Cliëntenraad HH en Cliëntenraad
Als vertegenwoordiging van alle cliënten functioneert de cliëntenraad als een zelfstandig orgaan. De cliëntenraad voert regelmatig overleg met de directie en toezichthouders.

De samenstelling van de Cliëntenraad bestaat, bij voldoende aanmeldingen, uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Voor beide cliëntenraden zijn wij op zoek naar betrokken cliënten. Cliënten van Gelder Thuiszorg worden daarom van harte uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken.